Geopark: Gråsten Nor

Naturområder

Introduktion

Gråsten Nor ligger på den sydlige side af Ærø. Sammen med engene Skovsøen og Nørreholm udgør den Fynsområdets største engareal.

Gråsten Nor var oprindeligt et stort lavvandet havområde, der delte Ærø i to dele med en skrøbelig forbindelse langs havet på sydsiden og med færger mellem Kragnæs og Grønnæs. I 1856 blev diget fra Kragnæs til Grønnæs anlagt og det store engareal blev drænet.

I dag ligger Gråsten Nor en til to meter under havets overflade. Da diget blev anlagt, blev vandet ledt ind i en udgravet kanal med diger langs den nordlige kant af vigen. I dag ledes vandet hovedsageligt fra Skovsøen og vigen langs skyttegrave og grøfter til landprielen, der løber centralt nord-syd i vigen.

Pumping sikrer, at der ikke er stillestående vand under normale forhold i Gråsten Nor. Det betyder, at hele arealet kan bruges til dyrkning og høproduktion.

Habitatbeskrivelse

Den dominerende naturtype er permanent græs på ferskvand og strandeng. Midt i vigen ligger en velvokset løvskov, Norskoven. Langs hovedvejen mod syd er der plantet et bredt bånd kaldet Drejskoven. Vekslingen mellem dyrkning om sommeren og oversvømmelse om vinteren og foråret skaber gode vækstbetingelser for mange sjældne planter. F.eks. blomstrer 20-25.000 fredede bredbladede mossorkideer (Dactylorhiza majalis ssp. Majalis) der i forsommeren. Du vil også finde en lille bestand af den truede klitgentian (Gentianella uliginosa). Derudover har du ragged-robin (Lychnis flos-cuculi), mindre høgebid (Leontodon saxatilis), rød bartsia (Odontites vulgaris) og øjentrøst (Euphrasia sp.).

På strandengene kan du finde pilegræs ved havet (Triglochin maritima), havrus (Juncus maritimus), saltsandspore (Spergularia salina) og almindelig saltmarskgræs (Puccinellia maritima). Samlet set gør vækstbetingelserne og udvælgelsen af ​​planter området til et meget unikt sted specielt for botanikere.

Nogle gange kan du høre den meget sjældne Corn Crake (Crex crex). Ynglefuglene omfatter nordvibe (Vanellus vanellus) og den ret sjældne europæiske stensnak (Saxicola rubicola). I trækperioden raster her flere gæs og grønsløjfe (Numenius arquata) samt eurasiersnubbe (Numenius phaeopus).

Værdi

Gråsten Nor har en meget høj værdi, især fordi den er levested for sjældne planter, herunder den meget store bestand af bredbladede mossorkideer (Dactylorhiza majalis ssp. Majalis) og tilstedeværelsen af ​​den yderst sjældne klitgentian (Gentianella uliginosa). .

Beskyttelse og lovgivning

Gråsten Nor er nationalt beskyttet af Naturbeskyttelseslovgivningen §3, der har til formål at beskytte strandengene og strandengene. Tilstedeværelsen af ​​bredbladet marshort (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) er også beskyttet.

Området er desuden en del af Natura 2000 område 127, habitatområde H111, Sydfynske Øhav og Fuglereservat F71.

Offentlig adgang

Stierne i Gråsten Nor er en del af projektet Sport i Landskabet. Ruten er 8 km lang og tager de besøgende gennem det meste af vigen. Stien kan tilgås fra parkeringspladsen ved Drejet og ved Ærø Flyveplads. Brochurer med info om områdets flora og fauna er placeret på parkeringspladsen ved Drejet. På digerne på hver side af vigen har du også rig mulighed for at få udsigt til vandet, og fra digets nordlige del kan du også se ud over vigen.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 17/06/2023 07:00

I nærheden