Aarø Vildtreservat

Naturområder

Aarø Kalv er dannet af materiale, som havstrømmen gennem Lillebælt har gnavet af Aarøs sydside. Kalven består af sand og grus i krumme strandvolde med mellemliggende marsklignende dannelser. Den geologiske betegnelse er et krumoddekompleks. De ældste dele er ca. 6.000 år gamle, mens de yngste og yderste er fra i år, og der lægges stadig nyt materiale til mod nord.

Langs vestsiden af Aarø er en tilsvarende men knap så iøjnefaldende dannelse omkring Korsø og Åen. Den østlige del af Kalven består af sandstrand og højtliggende terræn med klitvegetation, mens den vestlige del består af lave strandenge med mange vandhuller. Vegetationen her er af særlig interesse, idet der bl.a. forekommer lav hindebæger, stilket kilebæger og den sjældne strandsalat - en blå kurvblomst, som menes at være bragt hertil af skibsfarten.

På Aarø Kalv yngler vadefugle som vibe, strandskade, rødben, klyde og stor præstekrave, samt andefugle som skeand, gråand, krikand og edderfugl. Af måger og terner yngler der bl.a. sølvmåge, stormmåge, hættemåge og havterne.

I perioden 1. marts - 15. juli er ophold og færdsel (herunder sejlads) ikke tilladt på Aarø Kalv og i en 50m zone i Kalvens søterritorium.

Restriktionerne er til for at beskytte fuglene i yngle sæsonen.

Indhold er leveret af Destination Sønderjylland - Haderslev
bureau@visithaderslev.dk
Sidst opdateret d. 08/04/2024 10:46

I nærheden